Werkloosheid verder toegenomen

  • In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos
  • Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker bij mannen
  • Aantal WW-uitkeringen onveranderd

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in april 2013 toe met 7 duizend en kwam uit op 650 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in april uitkwam op 380 duizend, evenveel als in maart.

Werkloosheid 8,2 procent

De werkloosheid is in april verder opgelopen en kwam uit op 8,2 procent. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 19 duizend werklozen per maand bij. De stijging in de afgelopen drie maanden was het sterkst bij mannen. Er kwamen per maand gemiddeld 13 duizend werkloze mannen bij. De werkloosheid onder vrouwen nam per maand met bijna 7 duizend toe.

In april kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,5 procent van de beroepsbevolking; in maart was dat 6,4 procent.

Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

In april bleef het aantal lopende WW-uitkeringen met 380 duizend vrijwel gelijk aan dat van maart. Het aantal aan jongeren tot 25 jaar verstrekte uitkeringen nam met 4 procent af. Aan 55-plussers werden in april juist meer (+1,4%) uitkeringen verstrekt dan in maart.

Ook regionaal en sectoraal lopen de ontwikkelingen uiteen. Zo daalde het aantal uitkeringen relatief sterk in de drie noordelijke provincies, terwijl met name in de drie Randstadprovincies sprake was van een toename. Net als in maart nam het aantal uitkeringen vooral af in seizoengevoelige sectoren zoals de landbouw (-11%) en de bouw (-7%). De sectoren handel, gezondheidszorg, industrie en vervoer/opslag lieten opnieuw een toename zien van het aantal verstrekte uitkeringen.

Meer uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting

In april werden ruim 45 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en bijna 46 duizend beëindigd. Er werden 23 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. Dat is 5 procent meer dan in maart en 13 procent meer dan in april vorig jaar.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.