Immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie sterk toegenomen

Op 1 januari 2012 woonden 65 duizend personen van Sovjet-origine in Nederland. Onder hen bevonden zich 16 duizend kinderen die in Nederland zijn geboren. Daarnaast zijn er 49 duizend Sovjetburgers die als immigrant naar Nederland zijn gekomen. Twee derde van de immigranten heeft zich in 2000 of later in Nederland gevestigd. Uit Rusland en de westelijke landen van de voormalige Sovjet-Unie kwamen twee keer zo veel vrouwen als mannen naar Nederland. Het ging hierbij vooral om gezinsmigratie. Onder personen uit de Kaukasus was asielmigratie het meest voorkomende migratiemotief.

Merendeel heeft zich in of na 2000 in Nederland gevestigd

Onder de 49 duizend Sovjetburgers die op 1 januari 2012 in Nederland woonden waren 18 duizend mannen en 31 duizend vrouwen De verhouding tussen mannen en vrouwen is het scheefst onder personen uit Rusland en de westelijke landen van de voormalige Sovjet-Unie: er wonen twee keer zo veel vrouwen als mannen uit deze gebieden in Nederland. Onder immigranten uit de Kaukasus is er nauwelijks een verschil tussen het aantal mannen en vrouwen.

Twee derde van de personen uit de voormalige Sovjet-Unie heeft zich in of na 2000 in Nederland gevestigd. Na een daling van het aantal Sovjetburgers in Nederland in de eerste helft van het vorige decennium als gevolg van een lagere asielinstroom, is de immigratie de laatste jaren sterk toegenomen. Dit komt met name door een stijgende arbeidsmigratie. Ondanks deze stijging is het aandeel van de Sovjetburgers in het totale aantal in het buitenland geboren personen nog steeds gering.

Personen uit de voormalige Sovjet-Unie op 1 januari 2012, naar vestigingsjaar

Personen uit de voormalige Sovjet-Unie op 1 januari 2012, naar vestigingsjaar

Recente piek in immigratie uit Baltische staten

In de periode 2006-2010 is het aantal personen uit Estland, Letland en Litouwen in Nederland flink toegenomen. Dat hangt samen met de toetreding van deze Baltische staten tot de Europese Unie in 2004, waardoor hun inwoners veel makkelijker binnen de EU konden reizen.

De vestiging van personen uit de Kaukasus vond voor een aanzienlijk deel plaats in de periode 2000-2005. Het gaat hierbij overwegend om asielmigratie, die samenhangt met de jarenlange burgeroorlog in dit gebied. De immigranten uit de Baltische staten kwamen vooral voor arbeids- en gezinsmigratie naar Nederland. Voor personen uit Centraal-Azië zijn asiel- en gezinsmigratie de belangrijkste motieven.

Personen uit de voormalige Sovjet-Unie op 1 januari 2011, naar vestigingsjaar

Personen uit de voormalige Sovjet-Unie op 1 januari 2011, naar vestigingsjaar

Uit Rusland en westelijke landen vooral gezinsmigratie

Voor personen afkomstig uit Rusland en de westelijke landen van de voormalige Sovjet-Unie is gezinsmigratie het voornaamste motief om naar Nederland te komen. Dit verklaart voor een groot deel waarom er veel meer vrouwen dan mannen uit deze gebieden komen. Drie kwart van de gezinsmigranten uit de voormalige Sovjet-Unie zijn vrouwen die zich met hun partner herenigen of die naar Nederland komen om te trouwen, in deze gevallen vaak met een Nederlandse man.

Personen uit de voormalige Sovjet-Unie naar migratiemotief, 1 januari 2011

Personen uit de voormalige Sovjet-Unie naar migratiemotief, 1 januari 2011

Suzanne Loozen, Han Nicolaas en Carel Harmsen

Bron: StatLine,