Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Onder arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt verstaan een periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten. Deze gegevens zijn ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en gekoppeld aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB).