Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers

  • Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking verwacht door verhoging AOW-gerechtigde leeftijd
  • AOW-leeftijd naar verwachting naar 68 jaar in 2030
  • 26 procent 65-plussers in 2040, tegen 16 procent nu
  • Meer AOW’ers in 2040 ondanks stijging AOW-leeftijd
  • 47 duizend inwoners erbij in 2012
  • Nederland telt naar verwachting 17,8 miljoen inwoners in 2040 en 17,9 miljoen in 2060

Met de voorgenomen stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd zal het aantal 65-plussers in de potentiële beroepsbevolking oplopen naar 0,8 miljoen in 2040. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS. De totale potentiële beroepsbevolking, afgebakend als alle inwoners tussen de 20 jaar en de AOW-leeftijd, zal dan uit 10,1 miljoen personen bestaan. Dat is evenveel als begin 2012. Nederland telt in 2040 naar verwachting 17,8 miljoen inwoners, een miljoen meer dan begin 2012.

Potentiële beroepsbevolking weer snel op huidige peil

Tot 2016 krimpt de potentiële beroepsbevolking nog met ongeveer 50 duizend personen. Door de voorgenomen verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is er daarna echter weer groei. Midden jaren ’20 is de potentiële beroepsbevolking naar verwachting 0,3 miljoen groter dan begin 2012, om rond 2040 weer naar deze omvang, 10,1 miljoen, terug te keren. Daarna neemt de potentiële beroepsbevolking naar verwachting opnieuw toe. Het aandeel 65-plussers in de potentiële beroepsbevolking komt volgens de prognose uit op 8 procent in 2040 en 12 procent in 2060. In hoeverre deze toename zal doorwerken in de leeftijdsopbouw op de werkvloer hangt af van de mate waarin de arbeidsparticipatie van ouderen meestijgt met de AOW-gerechtigde leeftijd.

Langer leven, langer werken

Het regeerakkoord voor de periode 2013-2017 voorziet in een stapsgewijze stijging van de AOW-leeftijd van 65 jaar nu naar 67 jaar in 2021. Het tempo van verdere stijgingen van de AOW-leeftijd na 2021 wordt bepaald door de ontwikkeling van de levensverwachting.
De nieuwe bevolkingsprognose voorziet een toename van de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 19,5 jaar nu naar 22,5 jaar in 2040 en 24,9 jaar in 2060. Dit zou een stapsgewijze verdere verhoging van de AOW-leeftijd betekenen, waarbij er om de twee tot drie jaar 3 maanden bijkomen. In 2030 zou dan de leeftijd van 68 jaar bereikt worden en in 2038 69 jaar. Voor 2060 wordt een aanvangsleeftijd van 71 jaar en 6 maanden voorzien. Omdat de ontwikkeling van de levensverwachting niet met zekerheid kan worden voorspeld, kan de AOW-leeftijd in 2060 ook enkele jaren lager of hoger uitkomen.

Nederland vergrijst sterk

De komende decennia vergrijst de Nederlandse bevolking sterk. Het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe van 2,7 miljoen begin 2012 tot 4,7 miljoen in 2040, om daarna vrijwel op dat niveau te blijven. Het aantal 80-plussers stijgt van 0,7 miljoen nu tot maximaal 2 miljoen rond 2055. Vanaf 2040 zal naar verwachting 26 procent van de bevolking 65 jaar of ouder zijn, tegen 16 procent begin dit jaar. De vorige prognose voorzag een afname van het aantal 65-plussers na 2040. Door verhoogde vooruitzichten voor de levensverwachting op de lange termijn blijft deze daling volgens de nieuwe prognose vrijwel uit.

Stijging aantal AOW‘ers ondanks hogere AOW-leeftijden

Het aantal inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd loopt tot 2040 naar verwachting op met 1,2 miljoen. De verhouding tussen dit aantal en de omvang van de potentiële beroepsbevolking, de zogeheten grijze druk, zal daardoor toenemen. Begin 2012 stonden er tegenover elke inwoner in de AOW-gerechtigde leeftijd nog 3,7 leden van de potentiële beroepsbevolking; in 2040 is dat naar verwachting gedaald tot 2,6. Daarna loopt dit weer op naar 3,1 in 2060. Zonder verhoging van de AOW-leeftijd zou de verhouding volgens de prognose teruglopen tot 2 potentieel werkenden per AOW-gerechtigde in 2040 en in de twintig jaar daarna op dat niveau blijven.

Groei van 47 duizend inwoners in 2012

In 2012 groeide de Nederlandse bevolking met 47 duizend inwoners. Die toename is 27 duizend kleiner dan in 2011, met name doordat meer migranten ons land verlieten en er zich minder vestigden. Veel migranten uit de oostelijke lidstaten van de Europese Unie vertrokken in 2012 uit Nederland, mogelijk door de verslechterde arbeidsmarkt. Daarnaast nam de immigratie uit Azië en Afrika af. Ook liep het aantal geboorten iets terug en steeg het aantal sterfgevallen.

Bevolkingsgroei van 1,1 miljoen tot 2040

Ondanks de terugval van de bevolkingsgroei in 2012 wordt voor de komende decennia nog een aanzienlijke verdere bevolkingsgroei voorzien. Nederland telt in 2040 naar verwachting 17,8 miljoen inwoners, 1,1 miljoen meer dan begin dit jaar. Voor de twintig jaar daarna wordt slechts een geringe jaar-op-jaar-groei verwacht. Er overlijden dan jaarlijks meer mensen dan dat er worden geboren, maar dat wordt gecompenseerd door de immigratie. Voor 2060 wordt een bevolkingsomvang van 17,9 miljoen voorzien.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.