Ondergewicht, normaal gewicht en overgewicht

De cijfers in dit webartikel zijn gebaseerd op data uit de Gezondheidsenquête van het CBS. In deze enquête wordt gevraagd naar lichaamslengte en lichaamsgewicht. Op basis van die informatie kan bepaald worden of iemand ondergewicht, normaal gewicht of overgewicht heeft. Dit gebeurt door middel van de Body Mass Index (BMI). Dat is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht bij volwassenen van 20 jaar of ouder.
De criteria luiden als volgt:

  • BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht 
  • BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht
  • BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht

Binnen de categorie ‘overgewicht’ geldt nog de volgende onderverdeling:

  • BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht
  • BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht

Omdat kinderen en jongeren nog groeien is één vaste waarde voor ondergewicht, normaal gewicht en overgewicht, zoals dat bij volwassenen het geval is, niet bruikbaar. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk. Daarom gelden voor kinderen en jongeren leeftijds- en geslachtsafhankelijke grenswaarden.

De Gezondheidsenquête is een onderzoek onder de Nederlandse bevolking woonachtig in particuliere huishoudens. De cijfers in dit artikel hebben dus alleen betrekking op mensen in particuliere huishoudens. Mensen die wonen in bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis blijven buiten beschouwing.
Voor kinderen onder de 12 jaar wordt de Gezondheidsenquête ingevuld door de ouders/verzorgers.