Turken en Marokkanen

Waar in dit artikel wordt gesproken over ‘Turken’ of ‘Marokkanen’, wordt telkens bedoeld: allochtonen van Turkse of Marokkaanse herkomst.