Aantal migratiehuwelijken gedaald

Op 23 april 2014 vond er een correctie plaats van de cijfers over 2010 t/m 2012. Door de correctie is het totaal aantal huwende allochtonen per jaar met ongeveer 1 850 gedaald. De verdeling over de  drie groepen: met autochtone partner, met partner van gelijke herkomst en met partner van andere herkomst is ongeveer gelijk gebleven. Binnen de groep ‘met partner van gelijke herkomst’ heeft de correctie een verschuiving veroorzaakt van ‘geen migratiehuwelijk’ naar ‘wel migratiehuwelijk’.  Het aantal migratiehuwelijken is nu een derde hoger.
De link naar de StatLine-tabel onderaan dit artikel geeft de juiste cijfers weer. De tekst van dit artikel presenteert echter door de correctie niet meer de juiste uitkomsten.

Bij ruim 8 procent van de huwelijken van allochtonen in 2011 kwam één van de partners naar Nederland om te trouwen. Dat is iets minder dan in de twee jaren daarvoor en flink minder dan in 2002. Bij personen van Turkse en Marokkaanse herkomst vond een verschuiving plaats naar huwelijken met een partner van dezelfde herkomst die al in Nederland woont.

Een op de twaalf huwelijken van allochtonen is een migratiehuwelijk

In 2011 zijn in Nederland 33,8 duizend allochtonen getrouwd. Hiervan waren er in totaal 2,8 duizend een migratiehuwelijk. Dat komt neer op een aandeel van 8,3 procent. Voor niet-westerse allochtonen lag het op 12,3 procent; voor westerse allochtonen op 2,8 procent.

Het aandeel migratiehuwelijken is in 2011 iets kleiner dan in de twee jaren daarvoor. In 2002 lag het aandeel zelfs nog op ruim 20 procent.

Aandeel migratiehuwelijken onder huwende allochtonen naar herkomstgroep

Aandeel migratiehuwelijken onder huwende allochtonen naar herkomstgroep

Ruim vier op de vijf Turken en Marokkanen huwen partner uit eigen herkomstgroep

Van de allochtonen van Turkse of Marokkaanse herkomst die in 2011 in Nederland trouwden, huwde één op de zes een partner die naar Nederland was gekomen om te trouwen. In 2002 was nog ongeveer de helft van de huwelijken van Turken en Marokkanen een migratiehuwelijk. Ondanks de daling van het aandeel migratiehuwelijken huwt nog steeds ruim 80 procent van de Turken en Marokkanen die in Nederland trouwen iemand van dezelfde herkomst. Er heeft dus een verschuiving plaatsgevonden van migratiehuwelijken naar huwelijken met een partner van dezelfde herkomst die al in Nederland woont.

Partnerkeuze van in 2002 en 2011 gehuwde allochtonen naar herkomst

Partnerkeuze van in 2002 en 2011 gehuwde allochtonen naar herkomst

Aandeel migratiehuwelijken het grootst onder eerste generatie

Onder eerstegeneratieallochtonen die in Nederland trouwen ligt het aandeel migratiehuwelijken met 11 procent twee keer zo hoog als onder allochtonen van de tweede generatie.

Ook onder Marokkanen is het aandeel migratiehuwelijken onder de eerste generatie met 23 procent ruim twee keer zo groot als onder de tweede generatie. Onder Turken is dit verschil wat kleiner.

Partnerkeuze van in 2002 en 2011 gehuwden van Marokkaanse herkomst

Partnerkeuze van in 2002 en 2011 gehuwden van Marokkaanse herkomst

Suzanne Loozen en Han Nicolaas

Bron: StatLine, Huwenden; partnerkeuze van allochtonen naar herkomst