Slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit

De gegevens over slachtofferschap zijn gebaseerd op de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) 2011. De IVM is een grootschalig bevolkingsonderzoek onder personen van 15 jaar en ouder. Aan alle respondenten is gevraagd of zij slachtoffer zijn geweest van een of meer met name genoemde delicten. Onderscheiden worden 14 afzonderlijke delictsoorten: geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling, bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsdiefstal, autodiefstal, diefstal uit de auto, zakkenrollerij met en zonder geweld, overige diefstal), vandalisme (vernieling/diefstal vanaf auto, overige vernielingen), en overige, niet nader gespecificeerde delicten. Niet nader gespecificeerde delicten zijn in de analyses buiten beschouwing gelaten. Per soort delict wordt eerst gevraagd of men daarvan in de afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest. Zo ja, dan werd gevraagd in welk jaar en in welke maand dit delict de laatste keer en de voorlaatste keer plaatsvond.

In dit artikel is een onderscheid gemaakt tussen personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest en de personen waarvan het ondervonden slachtofferschap langer dan 12 maanden maar niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Binnen beide groepen slachtoffers is nagegaan of men slachtoffer is geweest van één delictsoort (enkelvoudig slachtofferschap) of van meerdere verschillende delictsoorten (meervoudig slachtofferschap).