Meer langdurig werklozen

De afgelopen twee jaar is het aantal werklozen dat al een jaar of langer werkloos is, fors opgelopen: van 91 duizend in 2009 tot 139 duizend in 2011. Vooral 25- tot 45-jarigen en laagopgeleiden zijn veel vaker langdurig werkloos. Bij jongeren heeft de werkloosheid veelal een kortdurend karakter.

Een op de drie langdurig werkloos

De werkloosheid kwam in 2011 uit op bijna 420 duizend personen. Dat waren er 120 duizend meer dan in 2008. Nadat in 2009 de kortdurende werkloosheid sterk was gestegen, is tussen 2009 tot 2011 vooral het aantal langdurig werklozen toegenomen. De lichte daling van de werkloosheid in 2011 kwam geheel voor rekening van de kortdurige werkloosheid.

In 2009 was bijna een kwart van de werklozen een jaar of langer werkloos, in 2011 was dat een derde. 

Werkloosheid naar werkloosheidsduur

Werkloosheid naar werkloosheidsduur

Jongeren meestal maar kort werkloos

Vooral bij de 25- tot 45-jarigen is de langdurige werkloosheid de afgelopen twee jaar flink gegroeid: van 20 procent naar 31 procent. Maar ook onder de 45- tot 65-jarigen, bij wie de langdurige werkloosheid traditioneel altijd al aan de hoge kant is, nam deze verder toe. In 2011 was bijna de helft van de oudere werklozen al een jaar of langer werkloos.

Hoewel onder jongeren de werkloosheid betrekkelijk hoog is - 9,8 procent in 2011- is deze meestal van korte duur. Meer dan ouderen wisselen jongeren van baan waarbij werk wordt afgewisseld met werkloosheid. In 2011 was er bij 14 procent van de 15- tot 25-jarige werklozen sprake van langdurige werkloosheid.

Aandeel langdurig werklozen naar leeftijd

Aandeel langdurig werklozen naar leeftijd

Laagopgeleiden vaker langdurig werkloos

Daarnaast nam ook bij de laagopgeleiden de langdurige werkloosheid sterk toe. In 2009 was 27 procent van de laagopgeleide werklozen al een jaar of langer werkloos. In 2011 was dat 39 procent. Verder groeide bij de middelbaar opgeleiden de langdurige werkloosheid iets harder dan bij de hoogopgeleiden. Bij beide groepen lag het percentage langdurige werklozen met 32 net onder het gemiddelde.

Aandeel langdurig werklozen naar opleidingniveau

Aandeel langdurig werklozen naar opleidingniveau

Robert de Vries

Bron: StatLine, Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur en kenmerken