Overheidstekort 4,7 procent in 2011

  • Overheidstekort lager dan in 2010
  • Opbrengsten overdrachtsbelasting en btw 2 miljard euro lager
  • Tekort gemeenten 1 miljard euro kleiner
  • Schuld overheid opgelopen tot 65,2 procent van bbp
  • Toename schuld van 0,5 procent bbp door hulp aan Europese landen

De Nederlandse overheid had in 2011 een tekort van 4,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een jaar eerder bedroeg het tekort 5,1 procent van het bbp. De schuld nam verder toe, tot 65,2 procent van het bbp. Hiermee overschrijden het tekort en de schuld voor het derde opeenvolgende jaar de Europese normen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De inkomsten van de overheid namen met 0,8 procent weinig toe, terwijl de uitgaven maar 0,2 procent hoger waren dan in 2010. Hierdoor nam het overheidstekort iets af en kwam het in 2011 uit op 28 miljard euro.

Het lagere tekort van de overheid was voor een belangrijk deel te danken aan de gemeenten. Het tekort van gemeenten nam door forse bezuinigingen op de uitgaven, zoals externe inhuur en investeringen, met 1 miljard af tot iets boven de 3 miljard euro.

Het rijk kwam 17 miljard euro tekort. Vergeleken met 2010 waren er 0,9 miljard euro extra uitgaven in het kader van de zorgtoeslag en 1,4 miljard euro minder inkomsten uit dividend van DNB. De btw-opbrengsten waren ruim 1 miljard euro lager door achterblijvende consumptie. De overdrachtsbelasting leverde voor de schatkist 0,9 miljard euro minder op dan in 2010. Dit kwam voornamelijk door de verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting in juni 2011. Het rijk compenseerde de lagere inkomsten met minder uitgaven.

De sociale fondsen noteerden een tekort van ruim 7 miljard euro. De fondsen voor de werkloosheidsuitkeringen en de AWBZ hadden grote tekorten. Het zorgverzekeringsfonds daarentegen liet een licht overschot zien door de sterk gestegen zorgpremies.

De overheidsschuld in 2011 nam met bijna 23 miljard euro toe. Eind 2011 bedroeg de schuld 393 miljard euro. De schuld nam in 2011 minder toe dan het tekort van 28 miljard euro doordat de overheid extra opbrengsten had uit verkoop van deelnemingen die niet meetellen in het overheidssaldo. De staat ontving onder meer ruim 5 miljard uit de terugbetaling van de kapitaalsteun aan ING en Aegon. Daarentegen hadden de leningen van bijna 3 miljard euro aan noodlijdende Europese lidstaten een schuldverhogend effect.


De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.