Toename immigratie door EU-burgers

  • zowel immigratie als emigratie EU-26 toegenomen
  • emigratie in 2011 sterker gestegen dan immigratie
  • minder geboorten, evenveel sterfte

Op 1 januari 2012 telde Nederland ruim 16,7 miljoen inwoners. Dat zijn er 70 duizend meer dan een jaar eerder. De natuurlijke aanwas door geboorte en sterfte was 44 duizend en het migratiesaldo bedroeg 26 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Groei immigratie vooral uit EU-landen

In 2011 bedroeg de immigratie 160 duizend personen. De stijging met 6 duizend ten opzichte van 2010 is vrijwel volledig toe te schrijven aan immigranten geboren in een van de EU-landen. Met 64 duizend immigranten kwam vier op de tien immigranten uit een van de 26 EU-landen, Van hen hadden er 19 duizend  Polen als geboorteland.  De immigratie uit Zuid-Europa is in 2011 verder gestegen. Zo kwamen er 3 duizend personen uit Spanje en bijna 3 duizend uit Italië. Dit is twee keer zo veel als in 2007, voor het begin van de economische crisis. De immigratie vanuit Afrika nam in 2011 af, terwijl het aantal immigranten uit Azië licht is toegenomen.

Een op de drie emigranten in Nederland geboren

In 2011 verlieten 134 duizend emigranten Nederland. Dat waren er 13 duizend meer dan een jaar eerder. De stijging komt vooral voor rekening van personen met geboorteland Nederland of een ander EU-land. Met 47 duizend is ruim een op de drie van de in 2011 geëmigreerde personen in Nederland geboren. Verder hebben 39 duizend emigranten een ander EU-land als geboorteland. Van de in Nederland geboren emigranten is een derde allochtoon van de tweede generatie.

Per saldo minder migranten

In 2011 kwamen er 160 duizend immigranten naar Nederland en verlieten 134 duizend mensen het land. Per saldo nam de bevolking dus toe met 26 duizend personen door migratie. Dit is 7 duizend minder dan in 2010 doordat de emigratie in 2011 sterker toenam dan de immigratie.

Minder geboorten, evenveel sterfgevallen

In 2011 werden 179 duizend kinderen geboren. Dat zijn er 5 duizend minder dan het jaar ervoor. Deze daling hangt deels samen met de economische ontwikkelingen en deels met een daling van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Ondanks de toename van het aantal ouderen is het aantal sterfgevallen met 136 duizend vrijwel even hoog als in 2010. Het saldo van geboorte en sterfte kwam in 2011 met 44 duizend iets lager uit dan in 2010.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads