Strengere exameneisen

Een eindexamen in het voortgezet onderwijs bestaat uit een schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt welke onderwerpen in het examenjaar minimaal aan bod moeten komen, op basis waarvan scholen zelf de inhoud en het tijdstip van het schoolexamen vaststellen. Bij het centraal schriftelijk examen krijgen alle leerlingen van dezelfde onderwijssoort voor hun verplichte en keuzevakken dezelfde examenvragen. Het College voor Examens (CvE) stelt de inhoud en het tijdstip van dit examen vast.

In het schooljaar 2011/’12 moet voor het eerst bij alle onderwijssoorten het gemiddelde cijfer over alle vakken van het centraal schriftelijk examen voldoende zijn om te kunnen slagen. Voor havisten en vwo’ers die in 2012/’13 eindexamen doen, geldt een aanvullende eis. Zij mogen maximaal één 5 als eindcijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben. Voor vmbo-leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg telt het schoolexamen vanaf 2011/’12 net zo zwaar mee als het centraal examen. Hiermee komt de regel dat het eindcijfer van het schoolexamen twee keer meetelt te vervallen.