Conjunctuurbeeld niet verder verslechterd

Het conjunctuurbeeld was eind december niet slechter dan eind november. Binnen de Conjunctuurklok zijn er de nodige verschuivingen geweest. Per saldo hielden alle verbeteringen en verslechteringen elkaar echter in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van laagconjunctuur. Veertien van de vijftien indicatoren presteren onder hun langjarig gemiddelde.

De economische groei is verder teruggelopen. Het volume van het bruto binnenlands product (bbp) was in het derde kwartaal 1,1 procent groter dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal was er nog een groei van 1,6 procent. Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal kromp de economie in het derde kwartaal met 0,2 procent. In de voorafgaande twee jaar groeide de economie nog telkens ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

De stemming onder consumenten verslechterde in december verder. De ondernemers in de industrie waren daarentegen minder somber dan voorgaande maand.

De industrie produceerde in oktober 1 procent meer dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer van goederen was bijna 2 procent kleiner. Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was ruim 2 procent groter. Door huishoudens werd 1,4 procent minder besteed dan een jaar eerder.

Met 2,6 procent was de inflatie in november even hoog als in oktober. De kapitaalmarktrente bedroeg 2,5 procent, net als in de voorgaande maand. De afzetprijzen van de industrie waren in november 8 procent hoger dan in november 2010. Ook hier was de toename gelijk aan die in oktober.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid veranderde in november niet. Er werden in het derde kwartaal minder uren gewerkt voor uitzendbureaus dan in het tweede kwartaal. Ook waren er iets minder banen en vacatures.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.