Daling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zwakt af

In augustus 2011 zijn 825 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er 3 duizend minder dan een jaar eerder. Bijna de helft van de uitkeringen gaat naar mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden door een psychische aandoening of een gedragsstoornis. Verder worden er steeds meer uitkeringen aan vrouwen verstrekt.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen januari 2000 - augustus 2011

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen januari 2000 - augustus 2011

Voortdurende daling aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

In januari 2003 werd met 993 duizend bijna het aantal van 1 miljoen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bereikt. Sindsdien is het aantal uitkeringen vrijwel onafgebroken gedaald, al neemt het tempo van de daling de laatste jaren flink af. Strengere wetgeving, en dan vooral de Wet verbetering Poortwachter, heeft een belangrijke rol hierin gespeeld. Vanaf juni 2010 tot en met januari 2011 was er weer even sprake van een lichte stijging. Die heeft echter niet doorgezet. Sinds februari 2011 daalt het aantal uitkeringen weer.

Steeds meer uitkeringen vanwege psychische aandoeningen

Psychische aandoeningen en gedragsstoornissen zijn de meest voorkomende redenen voor  afkeuring. In augustus 2011 gold dat voor bijna de helft van de uitkeringen, in 2000 was dat nog voor ongeveer een derde. Ziekten van het botspierstelsel zijn de op een na belangrijkste reden. Bijna een kwart van alle uitkeringen is hierop terug te voeren.

Arbeidsongeschiktheid naar diagnose

Arbeidsongeschiktheid naar diagnose

Steeds meer vrouwen in de uitkering

Sinds jaar en dag hebben meer mannen dan vrouwen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er komen echter steeds meer vrouwen met een uitkering bij. Het aandeel vrouwen is gegroeid van 42 procent in 2000 naar 48 procent in augustus 2011. In vrijwel alle arbeidsongeschiktheidsregelingen stijgt het aandeel vrouwen langzaam. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is de toegenomen arbeidsparticipatie onder vrouwen.

Aandeel arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar geslacht

Aandeel arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar geslacht

Harrie Hartman

Bron: StatLine, arbeidsongeschiktheid