Vier op de vijf Turken en Marokkanen trouwen in eigen kring

Op 23 april 2014 vond er een correctie plaats van de cijfers over 2010 t/m 2012. Door de correctie is het totaal aantal huwende allochtonen per jaar met ongeveer 1 850 gedaald. De verdeling over de  drie groepen: met autochtone partner, met partner van gelijke herkomst en met partner van andere herkomst is ongeveer gelijk gebleven. Binnen de groep ‘met partner van gelijke herkomst’ heeft de correctie een verschuiving veroorzaakt van ‘geen migratiehuwelijk’ naar ‘wel migratiehuwelijk’.  Het aantal migratiehuwelijken is nu een derde hoger.
De link naar de StatLine-tabel onderaan dit artikel geeft de juiste cijfers weer. De tekst van dit artikel presenteert echter door de correctie niet meer de juiste uitkomsten.

In 2010 zijn in Nederland 34,5 duizend allochtonen getrouwd. Een kwart van de huwende allochtonen was van Turkse of Marokkaanse herkomst. Het merendeel van hen trouwde met een partner uit dezelfde herkomstgroep. Bij een op de tien huwelijken van allochtonen kwam de partner naar Nederland om te trouwen.

Een op de tien huwelijken van allochtonen is migratiehuwelijk

Gemiddeld is een op de tien huwelijken van allochtonen een migratiehuwelijk, waarvoor de partner naar Nederland komt. Dit aandeel was in 2010 nagenoeg gelijk aan dat in de voorgaande jaren. Na een daling in het begin van deze eeuw is het aandeel migratiehuwelijken sinds 2006 op of net iets onder de 10 procent gebleven.

De laatste jaren huwde ongeveer één op de vijf Turken en Marokkanen die in Nederland trouwden een partner die speciaal daarvoor uit het land van herkomst kwam. In het begin van deze eeuw gold dat nog voor meer dan de helft. In 2010 zijn 970 Turkse en 870 Marokkaanse migratiehuwelijken gesloten.

Aandeel migratiehuwelijken onder huwende allochtonen naar herkomstgroep

Aandeel migratiehuwelijken onder huwende allochtonen naar herkomstgroep

Meeste Turken en Marokkanen kiezen partner uit eigen herkomstland

Hoewel het aandeel migratiehuwelijken voor Turken en Marokkanen sinds het begin van deze eeuw sterk is gedaald, blijft het aandeel Turkse en Marokkaanse allochtonen dat een partner uit dezelfde herkomstgroep kiest met ruim 80 procent onverminderd groot. Het merendeel van deze partners woonde al in Nederland. Slechts een klein deel van de Turken en Marokkanen trouwt met een autochtoon of iemand van een andere herkomstgroep.

Voor andere herkomstgroepen is het aandeel huwelijken met een autochtoon beduidend groter. Zo trouwden in 2010 drie op de tien Surinaamse en vier op de tien Antilliaanse allochtonen met een autochtoon.

Partnerkeuze van in 2010 gehuwde allochtonen

Partnerkeuze van in 2010 gehuwde allochtonen

Migratiehuwelijken vooral bij de eerste generatie

Onder de eerste generatie allochtonen die in Nederland trouwen ligt het aandeel migratiehuwelijken hoger dan onder de tweede generatie. In 2010 was 27 procent van de huwelijken van de eerste generatie van Marokkaanse herkomst een migratiehuwelijk, tegen 10 procent van de huwelijken van de tweede generatie. Voor de tweede generatie van Turkse herkomst ligt het aandeel migratiehuwelijken met 16 procent iets hoger. Voor de eerste generatie is dat aandeel vrijwel gelijk.

Partnerkeuze van in 2010 gehuwden van Marokkaanse herkomst

Partnerkeuze van in 2010 gehuwden van Marokkaanse herkomst

Elma Wobma en Mila van Huis

Bron: StatLine, Huwenden; partnerkeuze van allochtonen naar herkomst