Sterke groei bijstand aan 65-plussers

Eind juni 2011 gingen er 40 duizend bijstandsuitkeringen naar 65-plushuishoudens. Dat is twee keer zoveel als tien jaar geleden. De sterke groei komt doordat steeds meer 65-plushuishoudens geen volledige AOW-uitkering krijgen. 

Bijstandsuitkeringen aan 65-plushuishoudens, eind juni

Bijstandsuitkeringen aan 65-plushuishoudens, eind juni

Onvolledige AOW-uitkeringen worden aangevuld

Het aantal bijstandsuitkeringen aan huishoudens met een aanvrager van 65 jaar of ouder is zeer sterk gestegen: van 18 duizend in 2000 tot bijna 40 duizend in 2011. Dit is meer dan een verdubbeling, terwijl in dezelfde periode het aantal 65-plussers in Nederland met ruim een vijfde is toegenomen.

De sterke groei van het aantal 65-plushuishoudens met bijstand komt vooral door de migranten die in de tweede helft van de twintigste eeuw naar Nederland zijn gekomen. Zij ontvangen vaak maar een gedeeltelijke AOW-uitkering, omdat ze in de jaren in het buitenland geen recht op AOW hebben opgebouwd. De Wet werk en bijstand (WWB) biedt hen een voorziening om te voorkomen dat hun (huishoud)inkomen onder het bestaansminimum komt. Deze voorziening staat bekend als de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Negen op de tien 65-plushuishoudens met bijstand is allochtoon

Van de 40 duizend bijstandsuitkeringen aan 65-plushuishoudens werden er negen van de tien verstrekt aan allochtonen. Het grootste deel is van niet-westerse herkomst. Het grote aandeel Surinaamse ouderen met bijstand is mede toe te schrijven aan de omstandigheid dat Suriname vóór haar onafhankelijkheid in 1975 eigen sociale voorzieningen had. Hoewel Surinamers wonend in Suriname in die tijd wel de Nederlandse nationaliteit hadden, waren zij vanwege de eigen voorzieningen uitgesloten van de AOW.

Bijstandsuitkeringen aan 65-plushuishoudens naar herkomst, eind juni 2011

Bijstandsuitkeringen aan 65-plushuishoudens naar herkomst, eind juni 2011

Veel 65-plusbijstand naar alleenstaande vrouwen

Twee op de drie bijstandsuitkeringen aan ouderen ging naar alleenstaanden. Dat zijn 26 duizend uitkeringen. Van deze groep is 75 procent vrouw. Ook hier zijn personen van Surinaamse herkomst sterk vertegenwoordigd.

Alleenstaande 65-plussers met bijstand, eind juni 2011

Alleenstaande 65-plussers met bijstand, eind juni 2011

Ron Pieper

Bron: Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WWB