Asielverzoeken

Asielzoekers kunnen meer dan één asielverzoek indienen. Een volgende aanvraag kan worden ingediend als er bij de beoordeling van de asielaanvraag sprake is van nieuwe feiten. Soms is er aanleiding een asielverzoek opnieuw te beoordelen zonder dat er nieuwe feiten zijn aangedragen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het beleid ten aanzien van veilige herkomstlanden is gewijzigd.
Niet alle EU-lidstaten kunnen onderscheid maken tussen eerste en volgende asielverzoeken. Daarom wordt in dit artikel het totaal aantal asielaanvragen beschreven, ofwel het aantal eerste en volgende aanvragen tezamen.
Voor de leesbaarheid worden in dit artikel de termen asielzoekers en asielverzoeken door elkaar gebruikt. Omdat een asielzoeker meerdere asielverzoeken kan indienen, moet in alle gevallen strikt genomen ‘asielverzoeken’ worden gelezen.