Den Haag telt half miljoen inwoners

In september 2011 passeert Den Haag de grens van 500 duizend inwoners. Sinds de eeuwwisseling is de Haagse bevolking met bijna 60 duizend personen gegroeid. Wat opvalt, is dat het aandeel jongeren tot 20 jaar is toegenomen en het aandeel 65-plussers is gedaald.

Sinds 2002 forse groei

Het inwonertal van Den Haag is sinds 2000 nagenoeg aanhoudend gegroeid. In 2002 groeide Den Haag fors door gemeentelijke herindelingen. Daarna was sprake van groei door verhuizingen vanuit andere gemeenten, meer buitenlandse migranten en een groei van de natuurlijke aanwas.

De toename van het aantal verhuizingen naar Den Haag hangt onder meer samen met gereedgekomen nieuwbouw in bijvoorbeeld de nieuwbouwwijk Leidschenveen. Overigens is het niet voor het eerst dat Den Haag voorbij de grens van een half miljoen inwoners gaat. In het begin van de jaren zestig lag het inwonertal zelfs boven de 600 duizend.

Aantal inwoners van Den Haag

Aantal inwoners van Den Haag

Meer jongeren, minder 65-plussers

Den Haag heeft er de afgelopen 15 jaar meer jongeren bij gekregen. Het aandeel jongeren tot 20 jaar is toegenomen van 21,4 procent in 1996 tot 23,0 procent in 2011. Over heel Nederland gerekend daalde dit cijfer juist licht. De toename van het aandeel jongeren in Den Haag hangt samen met de stijging van het aantal huishoudens met kinderen.

Tegelijkertijd daalde in Den Haag het aandeel 65-plussers van 17,1 naar 12,9 procent. Dat is opvallend omdat dat aandeel in de rest van Nederland in diezelfde periode juist toenam van 13,3 naar 15,6 procent.

Bevolking Den Haag naar leeftijd

Bevolking Den Haag naar leeftijd

Bijna de helft allochtoon

Tussen 1996 en 2011 is het aandeel allochtonen in Den Haag toegenomen van 37 naar 49 procent. Op 1 januari 2011 telde Den Haag 241 duizend allochtonen, 73 duizend van westerse herkomst en 168 duizend met een niet-westerse achtergrond. De toename was met bijna 10 procentpunt het sterkst onder niet-westerse allochtonen. Van de vier grote niet-westerse herkomstgroepen nam het aandeel Turken het sterkst toe. Surinamers vormen echter nog altijd de grootste groep in Den Haag.

Onder westerse allochtonen was de toename iets meer dan 2 procentpunt. De grootste groep westerse allochtonen bestaat uit personen uit het voormalige Nederlands-Indië of Indonesië. Deze groep nam af met iets meer dan 3 duizend personen. De groep overige westerse migranten nam daarentegen toe met 21 duizend personen.

Bevolking Den Haag naar herkomst

Bevolking Den Haag naar herkomst

Lenny Stoeldraijer en Suzanne Loozen

Bron: StatLine, Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 januari