Leefbaarheid van de woonomgeving

Dit artikel is gebaseerd op de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van 2010, een onderzoek van het CBS en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie. Dit onderzoek onder personen van 15 jaar en ouder wordt vanaf 2008 in de laatste drie maanden van ieder jaar uitgevoerd. Personen die in instellingen en tehuizen wonen, zijn in dit onderzoek niet opgenomen. De gepresenteerde percentages hebben marges, omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef.
De berekeningen in dit artikel zijn gebaseerd op de volgende vragen in de IVM:

Vindt u dat de buurt waarin u woont het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan?
 (antwoordmogelijkheden: vooruit, achteruit, gelijk gebleven, weet niet / geen mening)

Er is u een aantal vragen gesteld over de buurt waarin u woont. Kunt u voor een aantal zaken door middel van een rapportcijfer een beoordeling geven? Welk cijfer van 1 t/m 10 zou u geven voor:

  • Uw woonomgeving
  • De leefbaarheid in uw buurt
  • De veiligheid in uw buurt