Bevallingen

De gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS van 2007 tot en met 2009. Aan alle vrouwen van 15 tot en met 50 jaar die aan het onderzoek deelnamen is gevraagd of zij in de twee jaar voorafgaand aan het interview zijn bevallen, en zo ja hoe vaak. In feite gaat het dus om bevallingen die hebben plaatsgevonden van 2005-2009.  Per bevalling hebben zij aangegeven waar de bevalling plaatsvond en wie er bij de bevalling heeft geholpen.

Omdat het een steekproefonderzoek betreft hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge. Afhankelijk van de grootte van de steekproef zijn een aantal jaren samengenomen. Vanaf 2004 is gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde van 3 jaar. 
.
De vraag naar de plaats van de bevalling heeft de volgende antwoordcategorieën:
1. thuis
2. thuis, maar ná de geboorte naar het ziekenhuis vanwege complicaties
3. eerst thuis, maar uiteindelijke geboorte in het ziekenhuis vanwege complicaties
4. poliklinisch in het ziekenhuis
5. in het ziekenhuis, met opname (dat wil zeggen: verblijf van 24 uur of langer)
6. elders

Onder thuisbevalling worden de antwoordcategorieën 1 en 2 verstaan. Een ziekenhuis- of  poliklinische bevalling komt overeen met antwoordcategorie 4. Onder ziekenhuisopname worden antwoordcategorieën 3 en 5 gerekend.

In 2009 kwamen er 94,6 duizend jongens en 90,3 duizend meisjes op de wereld. Jongens wogen bij geboorte in 2007/2009 gemiddeld 3 525 gram en waren 50,8 cm lang. Meisjes wogen gemiddeld 3 372 gram en hadden een lengte van 50,1 cm bij geboorte.