Vermogen

Het totaal van alle bezittingen waarover de onderwijsinstelling beschikt. Een hoofdonderscheid bestaat tussen bezittingen die meer duurzaam van aard zijn en bezittingen waarvoor dit minder geldt. De duurzame bezittingen zijn de vaste activa (bijv. een schoolgebouw). De minder duurzame zijn de vlottende activa (bijv. banktegoeden).