Abortuscijfer vrijwel stabiel

Op 27 februari 2011 is het veertig jaar geleden dat in ons land de eerste abortuskliniek werd geopend. Jaarlijks laten ongeveer 28 duizend in Nederland wonende vrouwen een abortus verrichten. Dit aantal is in het afgelopen decennium maar weinig veranderd.

Meeste abortussen onder 20-24 jarigen

In 2009 hebben bijna 9 op de duizend in Nederland wonende vrouwen van 15 tot 45 jaar een abortus laten verrichten in een ziekenhuis of abortuskliniek. Dit cijfer is de laatste jaren betrekkelijk stabiel. In 2009 was het aantal abortussen met 7,2 duizend het grootst in de leeftijdsgroep 20-24 jaar. Ook relatief vonden in deze leeftijdsgroep de meeste abortussen plaats: bijna 15 per duizend vrouwen. Dit cijfer is ruim twee keer zo hoog als onder meisjes jonger dan 20 jaar.

Abortussen naar leeftijd

Abortussen naar leeftijd

Grote verschillen naar herkomst

Onder sommige niet-westerse herkomstgroepen is het abortuscijfer aanzienlijk hoger dan onder autochtone vrouwen. In 2008 lieten 5,5 per duizend autochtone vrouwen een abortus verrichten. Onder Antilliaanse vrouwen was dit cijfer met bijna 40 per duizend ruim zeven keer zo hoog. Antilliaanse en Surinaamse vrouwen combineren een hoog abortuscijfer met een geboortecijfer dat maar weinig verschilt van dat van autochtone vrouwen. 

Abortussen per duizend vrouwen van 15-44 jaar naar herkomst (eerste en tweede generatie), 2008

Abortussen per duizend vrouwen van 15-44 jaar naar herkomst (eerste en tweede generatie), 2008

Betere preventie onder tienermeisjes

Jaarlijks laten per duizend meisjes jonger dan 20 jaar ongeveer 7 meisjes een zwangerschap afbreken. Dat is minder dan het gemiddelde voor alle vrouwen. Omdat veel meisjes in deze leeftijdsgroep niet seksueel actief zijn, laten degenen die dat wel zijn echter relatief vaak een zwangerschap afbreken.

Uit de cijfers blijkt dat de daling van het aantal nieuwe tienermoeders in de afgelopen jaren het gevolg is van betere preventie van tienerzwangerschappen. Onder tieners daalde namelijk ook het aantal abortussen.

Abortussen en levendgeborenen per duizend meisjes van 15-19 jaar

Abortussen en levendgeborenen per duizend meisjes van 15-19 jaar

Gunstige internationale positie

Vergeleken met andere Europese landen zijn tienermoeders in ons land een zeldzaam verschijnsel. Alleen in Zwitserland komen minder tienermoeders voor. Ook het abortuscijfer van Nederlandse meisjes steekt gunstig af. In het Verenigd Koninkrijk komen zowel geboorten als abortussen beduidend vaker voor onder tienermeisjes. Opvallend is de situatie in Scandinavië: daar is het geboortecijfer onder tieners relatief laag, maar het abortuscijfer hoog. Anders dan in Nederland speelt abortus er een belangrijke rol in de reductie van tienergeboorten.

Abortussen per duizend meisjes van 15-19 jaar, 2009

Abortussen per duizend meisjes van 15-19 jaar, 2009

Joop Garssen en Hans Kruijer (Rutgers WPF)

Bronnen: