Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2010 verder opgelopen

  • Stijging werkloosheid niet-westerse allochtonen in de pas met die van autochtonen
  • Toename werkloosheid bij niet-westerse vrouwen sterker dan bij niet-westerse mannen
  • 23 procent van niet-westerse jongeren werkloos
  • Werkloosheid niet-westerse allochtonen vooral hoger onder Marokkanen en personen uit Midden-Oosten

De stijging van de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was in 2010 naar verhouding even groot als de werkloosheidstoename bij autochtonen. In 2010 was 12,6 procent van de niet-westerse allochtonen werkloos. Onder autochtonen lag de werkloosheid op 4,5 procent. Een jaar eerder waren deze percentages 10,9 en 3,9 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Hoewel de werkloosheid in Nederland de laatste tien maanden van het vorige jaar daalde, was de gemiddelde werkloosheid in 2010 onder autochtonen en niet-westerse allochtonen hoger dan in 2009. In 2010 hadden 95 duizend niet-westerse allochtonen en ruim 280 duizend autochtonen geen werk.

Van de niet-westers allochtone mannen was 12,3 procent werkloos. In 2009 was dit nog 11,2 procent. De werkloosheid onder niet-westers allochtone vrouwen is toegenomen van 10,5 in 2009 naar 13,0 procent in 2010. In het begin van de economische crisis nam vooral de werkloosheid onder de mannen toe. In 2010 vlakte deze stijging af en is vooral de werkloosheid onder niet-westerse vrouwen toegenomen.

In 2010 was de werkloosheid onder niet-westers allochtone jongeren 23 procent. Hoewel het werkloosheidspercentage ten opzichte van 2009 is toegenomen, is het aantal werkloze niet-westerse jongeren gelijk gebleven. De stijging van het werkloosheidspercentage is volledig toe te schrijven aan een daling van het aanbod van jonge allochtonen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld omdat ze langer onderwijs volgen. Hetzelfde beeld is terug te zien bij autochtone jongeren. Het aantal jonge autochtone werklozen was gelijk aan een jaar eerder, terwijl het werkloosheidspercentage wel iets opliep.

Net als in andere jaren was van de vier grootste niet-westerse groepen de werkloosheid het hoogst onder Marokkanen en het laagst onder Surinamers, namelijk 14,6 en 10,3 procent. Vooral onder Marokkanen en overige niet-westerse allochtonen is de werkloosheid in 2010 toegenomen. De laatstgenoemde groep betreft vooral personen uit het Midden-Oosten.
 

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.