In vijf jaar ruim 100 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers minder

Eind november 2010 zijn 597 duizend uitkeringen verstrekt aan werknemers die arbeidsongeschikt waren. Dat zijn er 109 duizend minder dan vijf jaar eerder. Het totaal uitgekeerde bedrag is in deze vijf jaar gestegen met ruim 300 miljoen euro.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers

Aantal WAO-uitkeringen met ruim 200 duizend afgenomen

Tot eind 2005 was de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) de regeling voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden. Daarna werd de WAO vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WAO bleef bestaan voor wie al een arbeidsongeschiktheidsuitkering had.

Eind november 2010 waren er nog 489 duizend WAO-uitkeringen. Het aantal WAO-uitkeringen is sinds 2006 met ruim 217 duizend afgenomen. De beëindigingen hebben te maken met overlijden, het bereiken van de 65-jarige leeftijd of met herstel.

Uitgaven arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, januari t/m november

Uitgaven arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, januari t/m november

Uitgekeerde bedragen WAO slechts 11 procent gedaald

In de eerste elf maanden van 2006 werd aan WAO en WIA samen 7,6 miljard euro uitgekeerd. In de vergelijkbare periode van 2010 is dit 7,9 miljard. Bij de WAO namen de kosten met 11 procent naar verhouding langzaam af, want het aantal uitkeringen kromp in dezelfde periode met 30 procent. De kosten van de WIA vertonen een toename die gelijke tred houdt met de stijging van het aantal uitkeringen.

Nieuwe en beëindigde WIA-uitkeringen, januari t/m november

Nieuwe en beëindigde WIA-uitkeringen, januari t/m november

Meer dan 100 duizend WIA-uitkeringen

Eind november 2010 waren er 108 duizend WIA-uitkeringen. Vanaf begin 2006 tot en met november 2010 werden in totaal 130 duizend nieuwe uitkeringen geregistreerd en ruim 23 duizend lopende uitkeringen beëindigd. Zowel het aantal nieuwe als het aantal beëindigde WIA-uitkeringen neemt elk jaar toe.

Bij de WIA gaat meer aandacht uit naar de mogelijkheden van een arbeidsongeschikte op de arbeidsmarkt. Zo is er een aparte regeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten, IVA). Alle anderen maken gebruik van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Deze groep wordt gestimuleerd om naar vermogen te werken.

Ton van Maanen en Harrie Hartman

Bron: StatLine, Sociale zekerheid kerncijfers