Emissierechtentekort

Bedrijven hebben een tekort als ze meer CO2 hebben uitgestoten in een bepaald kalenderjaar dan dat ze rechten hebben ontvangen voor dat kalenderjaar. Dit betekent niet per definitie dat ze ook expliciet die hoeveelheid rechten al hebben moeten bijkopen in het kalenderjaar om het berekende tekort van het kalenderjaar af te dekken. Dit wordt veroorzaakt doordat bedrijven een deel van het jaar rechten op hun rekening hebben staan die betrekking hebben op twee ‘emissiejaren’. Daarbij kunnen bedrijven ook nog rechten kopen na afloop van het kalenderjaar en ‘lenen’ waardoor ze in latere jaren meer moeten kopen. Bedrijven kunnen ook ‘sparen’ waardoor ze in latere jaren juist minder hoeven te kopen.
Terug naar artikel