Werkelijke levensduur hoger dan levensverwachting

Uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS blijkt dat het aantal ouderen nog iets sterker zal stijgen dan eerder werd aangenomen. Deze ouderen zullen langer leven dan de veelal genoemde cijfers over de levensverwachting suggereren.

Aantal 65-plussers

Aantal 65-plussers

Naar 4,6 miljoen 65-plussers rond 2040

Vanaf 2011 versnelt de jaarlijkse toename van het aantal 65-plussers. De eerste babyboomers bereiken dan de 65-jarige leeftijd. Rond 2040 zal het grootste aantal 65-plussers worden bereikt. Volgens de nieuwe CBS-prognose groeit hun aantal in dertig jaar tijd van 2,5 naar 4,6 miljoen. Dat zijn er 138 duizend meer dan volgens de vorige prognose uit 2008.

Periode-levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2050

Periodelevensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2050

Snellere toename levensverwachting tot 2060

In de discussies over de betaalbaarheid van onder meer pensioenen en zorgvoorzieningen speelt niet alleen het aantal ouderen een rol. Ook hun levensverwachting is van belang. Volgens de nieuwe prognose neemt deze toe: die van 65-jarige mannen tussen nu en 2050 met 3,5 jaar en die van 65-jarige vrouwen met 2,8 jaar. Tot 2060 zal de levensverwachting nog verder oplopen en bovendien sneller dan in de vorige prognose (tot 2050) werd aangenomen.

Periode-levensverwachting

Het betreft hier de periode-levensverwachting. Deze levensverwachting wordt meestal gebruikt in publicaties omdat daarmee verder in de toekomst kan worden gekeken. Er wordt gerekend met de sterfterisico’s die gelden voor alle leeftijden in één bepaald jaar. Nadeel van deze methode is dat ze een onderschatting geeft van het werkelijke aantal jaren dat bijvoorbeeld iemand van 65 jaar in 2010 nog mag verwachten te leven. Dat komt doordat sterfterisico’s tegenwoordig van jaar op jaar dalen.

Resterende levensverwachting op 65e-verjaardag

Resterende levensverwachting op 65e-verjaardag

Werkelijke levensduur hoger: de cohort-levensverwachting

De werkelijke levensduur of cohort-levensverwachting is hoger dan de periode-levensverwachting. Volgens de cohort-methode zullen mannen die het afgelopen jaar 65 werden gemiddeld nog 19,1 jaar leven en vrouwen nog 22,0 jaar. De werkelijke levensduur van 65-jarige mannen ligt daarmee waarschijnlijk 1,5 jaar boven de periode-levensverwachting. Voor vrouwen is deze levensduur 1,2 jaar hoger.

Coen van Duin en Joop Garssen

Bron: