Rijkere huishoudens veroorzaken meer emissies van broeikasgassen

Bij de productie van goederen en diensten die huishoudens kopen komen broeikasgassen vrij. Gemiddeld veroorzaakt een huishouden in Nederland ruim 22 ton CO2-equivalenten aan emissies. Hoe hoger het huishoudinkomen is, des te groter de emissie van broeikasgassen. Dit komt doordat rijke huishoudens meer consumeren.

Broeikasgasemissies per huishouden naar inkomensgroep(decielen), 2007

Broeikasgasemissies per huishouden naar inkomensgroep(decielen), 2007

Huishoudens met hoogste inkomen meest vervuilend..

De rijkste 10 procent huishoudens genereren bijna 17 procent van de totale broeikasgassen door huishoudens. De armste 10 procent nemen 6 procent voor hun rekening. De emissies van huishoudens omvatten zowel de directe emissies, bijvoorbeeld door het verwarmen van huizen en het gebruik van de auto, als de indirecte emissies die nodig zijn om de gekochte consumptiegoederen te produceren. Deze indirecte emissies vinden deels plaats in Nederland, deels in het buitenland.

…maar uitstoot per uitgegeven euro het kleinst

Aan de andere kant neemt de uitstoot per uitgegeven euro af naarmate het inkomen hoger is. Gemiddeld genomen zijn de bestedingen van hogere inkomens minder milieuintensief. Dat komt doordat rijkere huishoudens een kleiner deel van hun inkomen uitgeven aan relatief milieubelastende zaken als het verwarmen van huizen en vervoer. Tegelijkertijd wordt een groter deel van het inkomen besteed aan relatief schone producten zoals kleding, meubels en recreatie. Het effect van dit consumptiepatroon is echter niet groot genoeg om het volume-effect te compenseren.

Broeikasgasemissies per huishouden naar grootte huishouden, 2007

Broeikasgasemissies per huishouden naar grootte huishouden, 2007

Emissies per persoon nemen af met de grootte van het huishouden

Uiteraard nemen de emissies van een huishouden ook toe naarmate er meer personen deel van uitmaken. Per persoon nemen de emissies dan echter af. Dit komt door schaalvoordelen die het delen van een huis met meerdere personen biedt. Gemiddeld bedragen de emissies door de consumptie in Nederland 9,9 ton CO2-equivalenten per persoon. Bij eenpersoonshuishoudens is dat 14 CO2-equivalenten per persoon, terwijl dat bij huishoudens van 4 of meer personen 7 ton per persoon is.

Bram Edens

Bron:
Environmental Accounts of the Netherlands 2009