Volksverzekering

Een verplichte, publiekrechtelijke verzekering voor iedere natuurlijke persoon die legaal ingezetene van Nederland is en niet aan de loonbelasting van een ander land is onderworpen. Ook een niet-ingezetene die aan de Nederlandse loonbelasting is onderworpen, is in beginsel verzekerd voor de volksverzekeringen.