Oudere met lager inkomen krijgt vaker bezoek van huisarts thuis

Ongeveer negen op de tien 75-plussers hadden in 2008 minstens eenmaal contact met de eigen huisarts. Het inkomen van de 75-plusser maakt hierbij geen verschil. Ouderen met een lager inkomen worden echter vaker door de huisarts thuis bezocht dan ouderen met een hoger inkomen.

Helft van 75-plussers met laag inkomen ontving huisarts thuis

Bij de ouderen met een lager inkomen was het aandeel dat minstens eenmaal thuis door de huisarts werd bezocht aanmerkelijk hoger dan bij de hogere inkomens. Zo heeft de helft van de 75-plussers met een inkomen in de laagste groep minimaal één keer een visite gehad van de huisarts. In de hoogste inkomensgroep gold dit voor een derde van de 75-plussers. Huisartsen bezoeken hun patiënten alleen thuis als zij niet in staat zijn om zelf naar de praktijk te komen. Dit komt voornamelijk voor bij ouderen.

Het aandeel ouderen dat minstens eenmaal een consult had op de huisartspraktijk was in de laagste inkomensgroepen juist iets lager dan bij de hogere groepen.

Aandeel 75-plussers met ten minste één huisartscontact, 2008

Aandeel 75-plussers met ten minste één huisartscontact, 2008

Ouderen met lager inkomen gemiddeld 10 keer naar de huisarts

Mensen uit lagere inkomensgroepen hebben over het algemeen meer gezondheidsproblemen dan mensen met een hoger inkomen. Hoewel het percentage ouderen met minimaal één huisartscontact voor alle inkomensgroepen ongeveer gelijk was, was het gemiddelde aantal contacten wel hoger bij ouderen uit de lagere inkomensgroepen. Zo hadden 75-plussers uit de laagste inkomensgroep gemiddeld 10 keer contact met de huisarts, tegenover 8 bij de hoogste inkomensgroep. Dit komt vooral door meer visites en iets meer telefonische consulten met de huisarts.

Gemiddeld aantal huisartscontacten van 75-plussers, 2008

Gemiddeld aantal huisartscontacten van 75-plussers, 2008

Meer huisbezoeken bij vrouwen

Vrouwen van 75 jaar of ouder kregen in 2008 gemiddeld bijna driemaal de huisarts op visite. Dat is meer dan bij de mannen van die leeftijd, waar dit gemiddelde op nog geen 2 lag. Ook het aantal telefonische contacten was bij vrouwen hoger dan bij mannen. Zowel bij oudere mannen als vrouwen vonden ongeveer 5 contacten plaats op de praktijk van de huisarts zelf.

Gemiddeld aantal huisartscontacten van 75-plussers naar geslacht, 2008

Gemiddeld aantal huisartscontacten van 75-plussers naar geslacht, 2008

Marije Berger–van Sijl

Bron: StatLine, Door de huisarts geregistreerde contacten; inkomen