Oordeel functioneren politie in de buurt

Dit artikel is gebaseerd op de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van 2008 en 2009, een onderzoek van het CBS en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie. Dit onderzoek onder personen van 15 jaar en ouder wordt vanaf 2008 in de laatste drie maanden van ieder jaar uitgevoerd. Personen die in instellingen en tehuizen wonen, zijn in dit onderzoek niet opgenomen. De gepresenteerde percentages hebben marges, omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef.

De berekeningen in dit artikel zijn gebaseerd op de volgende vragen in de IVM:

Kunt u voor de volgende uitspraken over het functioneren van de politie in de buurt aangeven in hoeverre u het hiermee ens of oneens bent? Als u het niet weet of er geen mening over heeft kunt u dat natuurlijk ook aangeven.

De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming
De politie heeft hier contact met bewoners uit de buurt
De politie reageert op de problemen hier in de buurt
De politie doet in deze buurt haar best
De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan
De politie bekeurt hier te weinig
De politie neemt je serieus

(antwoordmogelijkheden: helemaal mee eens, mee eens, neutraal, niet mee eens, helemaal niet mee eens, weet niet/ geen mening).

De antwoorden ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’ zijn als ‘(helemaal) mee eens’ gerekend.
De negatief geformuleerde vraag over bekeuringsgedrag is in het artikel omgekeerd geformuleerd en geanalyseerd.