Minder broeikasgassen door economische crisis

In 2009 is voor het vijfde opeenvolgende jaar de uitstoot van broeikasgassen in ons land verminderd. De uitstoot lag met 201 miljard CO2-equivalenten bijna 6 procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol.

Bijna onder de Kyoto-doelstelling

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland in de periode 2008–2012 de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van 1990. Een deel van deze reductie mag met inzet van Nederlands geld in het buitenland worden gerealiseerd. Nederland kan bijvoorbeeld emissierechten opkopen in andere landen of projecten financieren die emissiereducties in het buitenland opleveren.

De uitstoot in het basisjaar is vastgesteld op 213 miljard CO2-equivalenten. In 2005 kwam de uitstoot van broeikasgassen voor het eerst onder dit niveau.

Uitstoot van broeikasgassen

Uitstoot van broeikasgassen

Vooral minder koolstofdioxide

In 2009 was de uitstoot van broeikasgassen bijna 3 procent minder dan in 2008. Deze daling is vrijwel geheel toe te schrijven aan de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide met 5,5 miljard kg. Door de economische crisis in 2009 zijn veel minder aardolieproducten en steenkool verbruikt. De uitstoot van de overige broeikasgassen bleef nagenoeg gelijk.

Koolstofdioxide-emissies per sector

Koolstofdioxide-emissies per sector

Twee derde van de vermindering van de CO2-uitstoot deed zich voor bij de industrie en de raffinaderijen, een kwart bij het wegverkeer. In de industrie nam vooral de productie van de basismetaalindustrie sterk af. De emissie van koolstofdioxide daalde daardoor met bijna 20 procent. Transportbedrijven hebben ruim 7 procent minder dieselolie verbruikt doordat zij minder kilometers hebben gereden. De uitstoot van koolstofdioxide door het wegverkeer is met 4 procent afgenomen.

Kees Olsthoorn (CBS) en Kees Peek (Planbureau voor de Leefomgeving)

Bronnen:
- StatLine,  Emissies van broeikasgassen, berekend volgens IPCC-voorschriften
- Compendium voor de Leefomgeving