Huurbeleid

In de periode 2001-2004 werd de jaarlijkse huurverhoging (exclusief huurharmonisatie) bepaald aan de hand van de gemiddelde inflatie over de voorliggende vijf kalenderjaren. Van 2005 tot 2007 ging men uit van de inflatie over het voorgaande jaar, vermeerderd met een opslagpercentage.
In 2007 is het vaste opslagpercentage weer afgeschaft en mogen de huren uitsluitend worden vermeerderd met het inflatiecijfer over het voorafgaande jaar. De toegestane huurstijging voor 2010 is vastgesteld op 1,2 procent. Dit geldt echter alleen voor huurwoningen die niet zijn geliberaliseerd.