Eén op de acht 15-64-jarigen heeft een uitkering sociale zekerheid

Eind 2009 ontvingen 1,4 miljoen personen een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is 12 procent van de bevolking van 15 tot en met 64 jaar.

Iets meer mannen met een uitkering

Het aandeel mannen met een uitkering was eind 2009 met bijna 13 procent iets groter dan het aandeel vrouwen met een uitkering. Ook de toename van het aantal uitkeringen in 2009 was bij mannen wat groter.

Aandeel personen van 15–64 jaar met uitkering, naar geslacht (ultimo maand)

Aandeel personen van 15–64 jaar met uitkering, naar geslacht (ultimo maand)

Vooral het aantal WW-uitkeringen nam in 2009 onder mannen toe. Dat komt omdat zij naar verhouding meer werkzaam zijn in sectoren die gevoelig zijn voor fluctuaties op de arbeidsmarkt. In economisch ongunstige tijden is de kans op werkloosheid onder mannen daarom groter dan onder vrouwen. Vrouwen ontvingen echter vaker een bijstandsuitkering.

Vooral 55-plussers hebben een uitkering

Het aandeel personen met een uitkering is het hoogst onder 55-plussers. Ruim 22 procent van hen ontving eind 2009 een uitkering. In de lagere leeftijdscategorieën is dat aanzienlijk minder. Wel is het aandeel personen met een uitkering hier toegenomen, terwijl dit onder 55-plussers nagenoeg onveranderd bleef.

Aandeel personen van 15–64 jaar met uitkering, naar leeftijd (ultimo maand)

Aandeel personen van 15–64 jaar met uitkering, naar leeftijd (ultimo maand)

Eind 2009 lag het aandeel personen jonger dan 35 jaar met een uitkering een kwart hoger dan een jaar eerder. De voornaamste oorzaak hiervan is de toename van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Het aandeel jongeren met zo’n uitkering verdubbelde van december 2008 op december 2009.

Aandeel personen van 15–64 jaar met uitkering, naar herkomstgroepering (ultimo maand)

Aandeel personen van 15–64 jaar met uitkering, naar herkomstgroepering (ultimo maand)

Eén op de vijf niet-westerse allochtonen heeft een uitkering

Eind 2009 ontving 21 procent van de niet-westers allochtone bevolking een uitkering. Dat is bijna twee keer zo veel als onder autochtonen.

De toename in 2009 was bij beide herkomstgroeperingen echter nagenoeg hetzelfde. Wel zijn er per uitkeringssoort verschillen. Onder autochtonen namen de aandelen met WW en bijstand naar verhouding sterker toe dan onder niet-westerse allochtonen. Het aandeel autochtonen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering nam af, terwijl dit aandeel onder niet-westerse allochtonen onveranderd bleef.

Ton Ferber

Bron: Maatwerk, Personen met uitkeringen sociale zekerheid

Downloads