Sterke stijging uitgaven AWBZ

De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven aan de AWBZ met bijna drie kwart toegenomen. Dat is onder meer toe te schrijven aan de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de persoonsgebondenbudgetten. In 2009 kostte de zorg voor langdurig zieken, ouderen en gehandicapten 23 miljard euro. Dit komt neer op ongeveer 1 400 euro per hoofd van de bevolking.

Uitgaven AWBZ

Uitgaven AWBZ

Helft naar verpleging en verzorging

De kosten van de AWBZ-zorg bedroegen in 2009 ruim 23 miljard euro. De helft van dit geld werd besteed aan verpleging en verzorging. Ruim een kwart ging naar de gehandicaptenzorg. Het resterende bedrag was voor de geestelijke gezondheidszorg en overige zorg. De afgelopen jaren is het gebruik van de zorg in alle categorieën toegenomen door onder andere de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de groei van de persoonsgebondenbudgetten.

Uitgaven AWBZ stijgen ondanks versobering

Om de kostenstijgingen te beperken zijn de afgelopen jaren verschillende ingrijpende maatregelen genomen. In 2007 werd de huishoudelijke verzorging vanuit de AWBZ overgeheveld naar de WMO. Verder verviel in 2009 het recht op begeleiding voor mensen met een lichte beperking.

Daarnaast wordt vanaf 2008 de GGZ korter dan een jaar niet langer gefinancierd vanuit de AWBZ. Deze maatregel leidde in dat jaar tot een daadwerkelijke daling van de totale uitgaven binnen de AWBZ. De omvang van het GGZ-deel dat in 2008 overging naar de ZVW bedroeg naar schatting bijna 3 miljard euro.

Financiering AWBZ

Financiering AWBZ

AWBZ voor twee derde uit premies gefinancierd

In 2009 werd aan premies, rijks- en eigen bijdragen ruim 20 miljard euro ontvangen. Dat was bijna 40 procent meer dan in 1999.

De premies vormen ruim twee derde van de ontvangsten. Dit komt neer op bijna 835 euro per hoofd van de bevolking. De rijksbijdragen bedragen circa een kwart van de totale inkomsten. De absolute omvang van de eigen bijdrage is stabiel over de jaren heen en bedraagt bijna 10 procent van de totale ontvangsten.

Linda Peters

Bron: StatLine,
• Uitkeringen AWBZ
• Premies AWBZ
• Inkomensoverdrachten AWBZ