Omslag op arbeidsmarkt zichtbaar in lagere cao-loonstijging

In het eerste kwartaal van 2010 waren de cao-lonen 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Sinds begin 2009 is de cao-loonstijging meer dan gehalveerd. Dit komt door de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt en de teruggelopen inflatie.

Cao-loonstijging even hoog als drie jaar geleden

De stijging van de cao-lonen met 1,6 procent is vergelijkbaar met die van begin 2007. Ten opzichte van een jaar eerder is de toename echter een stuk lager. Begin 2009 bedroeg de cao-loonstijging nog 3,6 procent. De voorlopige uitkomsten over het eerste kwartaal van 2010 zijn gebaseerd op drie kwart van de cao’s.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Landbouw en visserij laagste en openbaar bestuur hoogste loonstijging

De cao-lonen in de landbouw en visserij stegen het minst. Ook in het onderwijs, de handel en de bouw nam de cao-loonstijging sterk af.

De cao-lonen in het openbaar bestuur zijn met 2,7 procent het meest gestegen. Dit komt vooral doordat bij de rijksoverheid de eindejaarsuitkering over 2010 verhoogd is naar een dertiende maand. Deze afspraak is al gemaakt in 2007, toen na lange onderhandelingen een vierjarige cao werd afgesloten. Voor andere overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) bestaan nog geen nieuwe cao-afspraken. Bij het openbaar bestuur is mede daardoor de helft van de cao’s verlopen. Hierdoor is het effect van de eindejaarsuitkering extra groot. Zonder de bijzondere beloningen stegen de cao-lonen in het openbaar bestuur met 1,5 procent.

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Contractuele loonkosten met 1,9 procent gestegen

In het eerste kwartaal van 2010 namen de contractuele loonkosten met 1,9 procent toe. Deze stijging is 0,3 procentpunt hoger dan die van de cao-lonen. Dit komt vooral door de verhoging van de werkgeverspremie voor het wachtgeld en de wettelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten.

Contractuele loonkostenstijging naar cao-sector

Contractuele loonkostenstijging naar cao-sector

In de gesubsidieerde sector stegen de loonkosten in het eerste kwartaal met 2,8 procent het meest van alle cao-sectoren. De stijging van de cao-lonen is hiervan de grootste oorzaak. Deze komt mede door de invoering van het persoonlijk levensfasebudget bij een aantal cao’s. Hierdoor neemt de arbeidsduur af, terwijl het maandloon gelijk blijft, zodat de lonen per uur stijgen.

Monique Hartog

Bron: StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2000=100)