Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare dagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof, en vanaf 2005 inclusief het ziekteverzuim na een jaar ziekte.

De ziekteverzuimgegevens zijn met ingang van 2008 afkomstig uit de Kwartaalenquête ziekteverzuim (KZV). De KZV wordt uitgezonden aan zo’n 25 duizend bedrijven en instellingen. Op het enquêteformulier wordt gevraagd naar het ziekteverzuimpercentage van het bedrijf of de instelling in het afgelopen kwartaal. De respons van de KZV is ongeveer 18 duizend bedrijven. De gegevens hebben betrekking op zo’n 2,5 miljoen werknemers. De uitkomsten van de KZV hebben een onnauwkeurigheidsmarge, omdat het een steekproefonderzoek betreft. Die marge is op totaalniveau ongeveer 0,04 procentpunt. Op lager niveau is de marge groter.