Surinaamse en Antilliaanse ouders maken vaakst gebruik van kinderopvangtoeslag

Voor 30 procent van de kinderen tot twaalf jaar werd in 2008 de kinderopvangtoeslag aangevraagd. Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse ouders maakten het vaakst gebruik van deze regeling. Turkse en Marokkaanse ouders het minst.

Hoogste aanvraag kinderopvangtoeslag onder Surinaamse en Antilliaanse ouders

In 2008 is voor ruim 700 duizend kinderen een beroep gedaan op de kinderopvangtoeslag. Voor Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse kinderen gebeurde dit veel vaker dan voor kinderen uit de andere herkomstgroepen. In 2008 betrof het 35 procent van de Surinaamse kinderen en 45 procent van de Antilliaanse en Arubaanse kinderen.

Deze hoge percentages hangen samen met de relatief hoge arbeidsdeelname van zowel de vaders als de moeders uit deze herkomstgroepen. Ook het grote aandeel eenoudergezinnen onder Surinamers, Antillianen en Arubanen speelt een rol.

Turkse en Marokkaanse ouders maken het minst vaak gebruik van regeling

Turkse en Marokkaanse ouders maken juist relatief weinig gebruik van de kinderopvangtoeslag. In 2008 werd voor 15 procent van de Turkse en 12 procent van de Marokkaanse kinderen tot twaalf jaar een beroep gedaan op deze voorziening. Turkse en Marokkaanse ouders, en vooral de moeders, hebben minder vaak betaald werk in vergelijking met ouders in de andere herkomstgroepen.

In totaal werd voor 23 procent van de niet-westerse kinderen de kinderopvangtoeslag aangevraagd. Dit was veel minder dikwijls dan voor autochtone kinderen (32 procent).

Kinderen tot twaalf jaar waarvoor kinderopvangtoeslag is aangevraagd, 2008

Kinderen tot twaalf jaar waarvoor kinderopvangtoeslag is aangevraagd, 2008

Hoger aandeel formele opvang bij niet-westerse allochtonen

Van de niet-westers allochtone gezinnen met kinderen onder de dertien jaar maakte 38 procent in 2007 gebruik van kinderopvang. Dit percentage was lager dan bij autochtone gezinnen waar dit de helft was. Niet-westers allochtone gezinnen met kinderopvang maakten vaker gebruik van formele opvang dan autochtone gezinnen. Verder was onder hen het aandeel dat een beroep deed op de familie, vrienden of buren voor de opvang kleiner.

Voornaamste vorm van kinderopvang van gezinnen met kinderen tot dertien jaar 1), 2007

Voornaamste vorm van kinderopvang van gezinnen met kinderen tot dertien jaar1), 2007

Kathleen Geertjes
 
Bron:
Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid, nulmeting 

Opgroeien in diversiteit, beschrijving van de nulmeting Monitor Diversiteit Jeugdbeleid