Diabetes

De gegevens over diabetes zijn op basis van zelfrapportage en komen uit de gezondheidsenquête van het Permanent  Onderzoek Leefsituatie. In dit artikel wordt geen onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 of 2. De cijfers geven het percentage personen weer die de enquêtevraag ‘Heeft u suikerziekte?’ met ja hebben geantwoord. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge. Door negen jaar bij elkaar te nemen (2001 tot en met 2009) ontstaat een grotere steekproef waardoor nauwkeurigere uitspraken kunnen worden gedaan.

Bij de vergelijking in dit artikel tussen mensen met en zonder diabetes, is rekening gehouden met verschillen in leeftijdsopbouw en geslacht van deze twee groepen.