Scholen houden minder geld over

Onderwijsinstellingen hielden in 2008 minder geld over dan in 2007. De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs behaalden voor het eerst in tien jaar zelfs een negatief resultaat. Het primair onderwijs hield nog wel geld over, vooral dankzij rente-inkomsten.

Lager resultaat voor alle onderwijssectoren

In 2008 hebben onderwijsinstellingen als geheel meer geld ontvangen dan besteed. Het totale resultaat was 260 miljoen euro. Dit bedrag is echter bijna een halvering ten opzichte van 2007. Alle onderwijssectoren hielden minder geld over. Bij de universiteiten daalde het resultaat licht, in het primair onderwijs was de daling het grootst. Het middelbaar beroepsonderwijs kwam zelfs in de rode cijfers.

Resultaat van onderwijsinstellingen

Resultaat van onderwijsinstellingen

Middelbaar beroepsonderwijs in rode cijfers

Het middelbaar beroepsonderwijs eindigde 2008 met een negatief resultaat van 26,5 miljoen euro. Een jaar eerder realiseerden deze instellingen nog een plus van 20,4 miljoen euro. De scholen betaalden 7 procent meer aan lonen en salarissen in 2008, terwijl daar een kleinere toename van de rijksbijdrage tegenover stond (4 procent).

Er zijn wel grote tegenstellingen tussen de mbo-instellingen. Van de 64 mbo-scholen hadden 36 instellingen een positieve rentabiliteit. Onder hen waren er 15 die zelfs op een rentabiliteit van 3 procent of meer uitkwamen. Een even zo groot aantal scoorde daarentegen lager dan -3 procent.

Rentabiliteit mbo-instellingen

Rentabiliteit mbo-instellingen

Primair onderwijs dankzij rente in de plus

Aan het einde van 2008 hielden de scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs 60 miljoen euro over. In 2007 was dat nog 185 miljoen euro. Zonder hoge inkomsten uit rente zou het resultaat in 2008 zelfs negatief zijn. In voorgaande jaren hebben veel scholen in het primair onderwijs flink wat eigen vermogen en geld op de bank (liquide middelen) opgebouwd. Door het beperkte resultaat in 2008 is aan de sterke groei hiervan een eind gekomen.

Ook in het primair onderwijs zit de oorzaak van het lagere resultaat vooral in de gestegen loonkosten. Daarbij komt dat inhuur van extern personeel bij de basisscholen steeds vaker voorkomt. De kosten hiervan zijn meestal hoger dan van het vaste personeel.

Eigen vermogen en liquide middelen primair onderwijs

Eigen vermogen en liquide middelen primair onderwijs

Marcus Driessen

Bronnen: