Steeds meer vmbo'ers naar havo

De afgelopen jaren gaan steeds meer leerlingen met hun vmbo-diploma naar de havo. De overgang van havo naar vwo is daarentegen het afgelopen schooljaar iets gedaald.

Bijna een op de vijf vmbo-gediplomeerden naar havo

In 2008/’09 gingen ruim 9 duizend vmbo’ers, die een jaar eerder hun diploma gemengde of theoretische leerweg (g/t) hadden behaald, naar de havo. Dat is gelijk aan 19 procent van de vmbo-leerlingen met een diploma. In 2004/’05 lag dat aandeel met 14 procent een stuk lager. De zogenoemde stapelaars blijven dus in het voortgezet onderwijs en gaan door voor een diploma op een hoger niveau.

Ook havo-leerlingen kunnen stapelen door na het behalen van hun diploma de overstap te maken naar het vwo. Hun aandeel nam toe van bijna 4 procent in 2004/’05 tot bijna 5 procent in 2007/’08. Een jaar later daalde het aandeel echter weer, tot ruim 4 procent. Dat is mogelijk toe te schrijven aan de invoering van de vernieuwde tweede fase waardoor in dat jaar de havo minder goed aansloot bij het vwo.

Stapelen in het voortgezet onderwijs

Stapelen in het voortgezet onderwijs

Jongens stapelen vaker dan meisjes

Na het behalen van een vmbog/t-diploma in 2007/’08 is 20 procent van de jongens naar de havo gegaan, tegen 18 procent van de meisjes. Ook bij de overgang van havo naar vwo is er verschil: 5 procent van de jongens stroomt door naar het vwo tegen ruim 3 procent van de meisjes. In het voortgezet onderwijs geldt dat jongens in eerste instantie vaker dan meisjes kiezen voor een lager niveau dan waarvoor zij op basis van hun score op de Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) in aanmerking komen.

Stapelen in het voortgezet onderwijs naar geslacht, 2007/’08 – 2008/’09*

Stapelen in het voortgezet onderwijs naar geslacht, 2007/’08 – 2008/’09*

Stapelaars zijn vaak allochtone leerlingen

Allochtone leerlingen gaan na het behalen van het vmbog/t-diploma vaker door naar de havo dan autochtone leerlingen. Dat geldt vooral voor leerlingen van Turkse en Marokkaanse herkomst. De overstap van havo naar vwo wordt met name gemaakt door leerlingen afkomstig uit Turkije of de Nederlandse Antillen/Aruba. Dit past in het beeld dat allochtonen in het voortgezet onderwijs, als ze een diploma halen, kiezen voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding.

Stapelen in het voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering, 2007/’08 – 2008/’09*

Stapelen in het voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering, 2007/’08 – 2008/’09*

Wendy Jenje-Heijdel

Bronnen: