Onderzoeksgroep leerlingen

Ruim 20 duizend leerlingen die in 1993/’94 startten in het reguliere voortgezet onderwijs zijn t/m schooljaar 2007/’08 gevolgd op het type onderwijs en op het behalen van een diploma. Ook is vanaf 1995 nagegaan of ze tussen 1995 en 2006 in een ziekenhuis zijn opgenomen. Daarvoor zijn (jaarlijkse) gegevens over ziekenhuisopnamen uit de Landelijke Medische Registratie van de Stichting Prismant op persoonsniveau gekoppeld aan het CBS Leerlingencohort 1993, een steekproef van leerlingen uit de eerste klassen voortgezet onderwijs in 1993.

Doordat de duur van de verschillende opleidingen verschilt, verschillen ook de perioden waarin ziekenhuisopnamen werden geobserveerd. In de analyses zijn bij de voortijdig schoolverlaters alleen de ziekenhuisopnamen die vooraf gingen aan het behalen van het examen als relevant meegenomen.

De gepresenteerde onderzoeksbevindingen zijn het resultaat van een samenwerking tussen het CBS en de Universiteit Maastricht

Apart per type onderwijs is met logistische regressie de relatie tussen ziekenhuisopnamen en voortijdig schoolverlaten geanalyseerd. Daarbij is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, en sociaaleconomische komaf. In de figuur zijn de voor onderlinge samenhang gecorrigeerde risico’s gepresenteerd.