Lage arbeidsparticipatie onder laagopgeleide vrouwen

Laagopgeleide vrouwen nemen minder vaak deel aan het arbeidsproces dan middelbaar- of hoogopgeleide vrouwen. Vooral bij Turkse en Marokkaanse vrouwen is dit verschil in arbeidsdeelname tussen lager en hoger opgeleiden groot. De arbeidsparticipatie van laagopgeleide vrouwen is vooral laag als er jonge kinderen zijn.

Hoger opgeleide Turkse en Marokkaanse vrouw participeert twee keer zo vaak als lager opgeleide

De bruto-arbeidsparticipatie van laagopgeleide vrouwen in de leeftjd van 25 tot 50 jaar is duidelijk lager dan die van middelbaar- of hoogopgeleiden. In de periode 2006-2008 nam 57 procent van de laagopgeleide vrouwen deel aan de arbeidsmarkt, onder hoger opgeleide vrouwen was dat 82 procent. Middelbaar- en hoogopgeleide vrouwen participeerden daarmee bijna 1,5 keer zo vaak als laagopgeleide vrouwen. Dat gold zowel voor autochtone als voor de meeste allochtone vrouwen. Een uitzondering vormden de Turkse en Marokkaanse vrouwen. Van hen participeerden de middelbaar- of hoogopgeleide vrouwen bijna 2 keer zo vaak als de laagopgeleide vrouwen.

Arbeidsparticipatie vrouwen (25 tot 50 jaar) naar opleidingsniveau en herkomst, 2006/2008

Arbeidsparticipatie vrouwen (25 tot 50 jaar) naar opleidingsniveau en herkomst, 2006/2008

Laagste arbeidsdeelname bij laagopgeleiden met kinderen jonger dan 4 jaar

Laagopgeleide moeders van wie het jongste kind naar de basisschool gaat, participeerden vaker op de arbeidsmarkt dan degenen van wie de jongste onder de vier was. Dit verschil was het grootst onder niet-westerse allochtonen. De bruto-arbeidsparticipatie onder laagopgeleide niet-westerse allochtone moeders met kinderen jonger dan vier jaar was slechts 30 procent. Als hun jongste kind op school zat, was de participatie 41 procent. Dit verschil was groter dan onder laagopgeleide autochtone moeders. Ook was het verschil groter dan onder middelbaar of hoogopgeleide moeders, ongeacht hun herkomst.

Arbeidsparticipatie vrouwen (25 tot 50 jaar) naar leeftijd jongste kind en herkomst, 2006/2008

Arbeidsparticipatie vrouwen (25 tot 50 jaar) naar leeftijd jongste kind en herkomst, 2006/2008

Martijn Souren en Jannes de Vries

Bron: Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2009, Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst