Milieusector

De milieusector bestaat uit de groep van bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade aan water, lucht en bodem, evenals problemen gerelateerd aan afval, geluid en ecosystemen (OECD, 1999; Eurostat 2009). In deze definitie worden ook de ‘schonere technologieën’ en ‘schonere producten en diensten’ meegenomen die het milieurisico verkleinen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling minimaliseren. De definitie van de milieusector is op Europees niveau vastgesteld, en wordt als zodanig door alle EU-landen toegepast.

Conform de Europese afspraken wordt hier uitgegaan van de milieusector in brede zin, dat wil zeggen dat niet alleen de traditionele milieudiensten (afvalverwerking, waterzuivering) worden bekeken, maar ook andere activiteiten zoals duurzame energieproductie, energiebesparing en tweedehands winkels. Op deze manier wordt een completer beeld verschaft van de omvang van de milieugerelateerde activiteiten binnen de Nederlandse economie.

Naast bedrijven die milieuactiviteiten als hoofdactiviteit uitvoeren, worden ook de interne milieuactiviteiten die uitgevoerd worden binnen het Nederlandse bedrijfsleven toegerekend aan de milieusector. Een voorbeeld is het verwerken van afval binnen het eigen bedrijf. Een eventuele verschuiving van milieuactiviteiten uitgevoerd binnenshuis naar uitvoering van de milieuactiviteiten door de markt (‘uitbesteding’), of visa versa, kan hiermee in beeld worden gebracht.