Mobiliteit van werknemers

De mobiliteit van werknemers, ook wel aangeduid als baan-baanmobiliteit, is bepaald als het aantal werknemers dat een kwartaal later werkzaam is in een andere werkkring. In dit artikel zijn werknemers in het eerste kwartaal van het jaar genomen en is bekeken of deze werknemers het daaropvolgende kwartaal werkzaam zijn in een andere werkkring. Er is steeds gekozen voor verandering van het eerste op tweede kwartaal om seizoenseffecten zo veel mogelijk te vermijden. Er is zowel gekeken naar personen met een vast als personen met een flexibel dienstverband. Zelfstandigen zijn buiten beschouwing gelaten. De mobiliteit heeft alleen betrekking op de eerste werkkring van werknemers (de werkkring waarin het grootste aantal uren wordt gewerkt), waarin ten minste twaalf uur per week wordt gewerkt. Dit geldt zowel voor de werkkring voor mobiliteit als de werkkring na mobiliteit. De gegevens in het artikel zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB).