Steeds minder vrouwen ontvangen 'aanrechtsubsidie'

In 2007 kregen ruim 1,1 miljoen personen de algemene heffingskorting uitbetaald. Dit zijn er 200 duizend minder dan bij de invoering ervan in 2001. De uitbetaling, die ook bekend staat als ‘aanrechtsubsidie’, gaat in negen van de tien gevallen naar vrouwen.

Daling volledige uitbetaling

De afname komt geheel voor rekening van het aantal personen dat de algemene heffingskorting volledig krijgt uitbetaald. Dit aantal daalde van bijna 840 duizend in 2001 tot onder de 600 duizend in 2007. Het aantal personen met een gedeeltelijke uitbetaling steeg in deze periode licht.

Personen met uitbetaling algemene heffingskorting

Personen met uitbetaling algemene heffingskorting

Vrouwen rond de 60 jaar maken het vaakst gebruik van de subsidie

Meer dan de helft van de ontvangers van de aanrechtsubsidie bestaat uit 50-plussers. Vooral oudere vrouwen maken gebruik van de regeling. Van de vrouwen van 55 tot 60 jaar ontving 32 procent een gehele of gedeeltelijke uitbetaling van de korting. Vrouwen in de leeftijd van 60 tot 65 jaar spannen met 42 procent de kroon.

Jongere vrouwen ontvangen minder vaak de (volledige) uitbetaling doordat ze vaker betaald werk hebben. De afname van het aantal ontvangers hangt dan ook samen met de hogere arbeidsparticipatie van deze nieuwe generatie.

Aandeel vrouwen met uitbetaling algemene heffingskorting naar leeftijd, 2007

Aandeel vrouwen met uitbetaling algemene heffingskorting naar leeftijd, 2007

Afbouw geldt voor 80 duizend personen

Met ingang van 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting in vijftien jaar afgebouwd. Deze afbouw geldt echter niet voor personen die vóór 1972 zijn geboren of voor ouders van een thuiswonend kind tot zes jaar oud.

In 2007 viel ruim 93 procent van de ontvangers onder een of beide uitzonderingen. Dat betekent dat bijna 80 duizend personen, volgens de regels die vanaf 2009 gelden, zouden worden gekort op de uitbetaling.

Reinder Lok

Bron: Steeds minder ontvangers ‘aanrechtsubsidie’, Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2009