Bijverdiensten studenten

Inkomen uit arbeid of uit eigen onderneming.

Inkomen uit arbeid bestaat uit loon en salaris inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen, tantième, spaarloon en de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook de waarde van het privégebruik van de auto van de werkgever is hiertoe gerekend.

Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.

In dit artikel zijn alleen de neveninkomsten geteld van studenten uit het hoger onderwijs die het hele jaar recht hadden op een beurs of lening volgens de Wet Studiefinanciering (WSF). De cijfers komen uit het Inkomenspanelonderzoek van het CBS.