Gender Empowerment Measure (GEM)

De Gender Empowerment Measure (GEM) richt zich op de ongelijkheid van kansen (opportunities) voor vrouwen en mannen op een drietal belangrijke terreinen.

  • Participatie en besluitvorming op economisch terrein, gemeten door een tweetal indicatoren: het aandeel van vrouwen en mannen in hogere technische en wetenschappelijke functies en hogere managementfuncties.
  • Beschikking over economische hulpbronnen, gemeten door het aandeel van vrouwen en mannen in het inkomen dat wordt verdiend in land.
  • Participatie en besluitvorming op politiek terrein, gemeten door het aandeel parlementaire zetels van vrouwen en mannen.

Voor elk van deze drie terreinen wordt een berekening uitgevoerd. Voor elk terrein resulteert daaruit een indexcijfer dat bij volkomen gelijkheid tussen vrouwen en mannen gelijk is aan 1 en dat lager uitkomt naarmate de ongelijkheid groter is. De GEM wordt berekend als gemiddelde van de drie indexcijfers. Meer details over de berekening staat in de technische toelichting van het Human Development Report 2007/2008