Open economie

De mate van openheid van een economie kan worden aangegeven door het belang te bepalen van de in-  en uitvoer van goederen en diensten in het bruto binnenlands product (bbp). Dit kan worden gemeten door de waarde van de goederen- en dienstenuitvoer/invoer te nemen als percentage van het nationaal inkomen.

Kanttekeningen:

  1. Deze maatstaf heeft tot gevolg dat grotere landen als de VS als minder open worden gekwalificeerd omdat hun binnenlandse markt groot is.
  2. De maatstaf percentage bbp is hoger dan de bijdrage aan het bbp omdat voor de uitvoer ook invoer nodig is. Dit geldt het sterkst voor de wederuitvoer.
  3. Een land met een open economie, zoals hierboven gedefinieerd, heeft niet noodzakelijkerwijs een open houding ten opzichte van internationale handel. Wel is er een duidelijk verband.

Synoniemen: hoge mate van handelsintegratie, grote verwevenheid met de wereldhandel