Aantal allochtone 65-plussers groeit snel

De niet-westerse allochtonen in Nederland zullen de komende decennia sterk gaan vergrijzen. Volgens de nieuwste allochtonenprognose van het CBS groeit het aantal niet-westerse 65-plussers tussen nu en 2050 van krap 70 duizend naar ruim 520 duizend.

Aantal niet-westerse allochtonen van 65 jaar of ouder

2810g1

Allochtone bevolking vergrijst snel

De autochtone Nederlanders zijn veel sterker vergrijsd dan de allochtone bevolking. Momenteel is maar 1 op de 27 niet-westerse allochtonen in Nederland 65 jaar of ouder. Bij autochtonen is dat 1 op de 6. Rond 2040 zal de vergrijzing van de autochtone bevolking haar hoogtepunt bereiken: 29 procent is dan 65 jaar of ouder.

Onder niet-westerse allochtonen blijft het aandeel ouderen ook na 2040 groeien. Naar verwachting is in 2050 bijna 18 procent van de niet-westerse allochtonen 65 jaar of ouder. De niet-westerse bevolking van Nederland is dan even sterk vergrijsd als de autochtone Nederlanders in 2009.

Aandeel autochtonen en niet-westerse allochtonen van 65 jaar of ouder

2810g2

Sterkste vergrijzing bij Surinamers

De drie grootste niet-westerse herkomstgroepen, Turken, Marokkanen en Surinamers, groeien minder snel dan in het verleden en vergrijzen sterk. In 2050 is 30 procent van de Surinamers in Nederland 65 jaar of ouder. Daarmee zal deze groep in 2050 zelfs iets sterker zijn vergrijsd dan de autochtone bevolking. Van de Turken is dan 24 procent 65-plusser en van de Marokkanen 22 procent.

Aandeel 65-plussers per herkomstgroep

2810g3

Meer ouderen van tweede generatie

Vrijwel alle niet-westerse ouderen die nu in Nederland wonen, behoren tot de eerste generatie allochtonen. In 2050 zal een vijfde van de niet-westerse 65-plussers in Nederland zijn geboren en dus deel uitmaken van de tweede generatie allochtonen. De zogenoemde derde generatie, die bestaat uit kinderen van tweedegeneratieallochtonen, wordt tot de autochtonen gerekend.

Joop Garssen en Coen van Duin

Bronnen: