Uitgaven aan zorg stijgen met 6,2 procent

  • Versnelde groei van de zorguitgaven
  • Flinke stijging uitgaven aan ziekenhuiszorg en specialistenpraktijken
  • Beperkte toename uitgaven aan huisartsenpraktijken en geneesmiddelen
  • Bovengemiddelde toename uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg
  • Aandeel zorguitgaven in Bruto Binnenlands Product licht gestegen

In 2008 waren de uitgaven aan de zorg, gezondheids- en welzijnszorg tezamen, 79 miljard euro, 6,2 procent meer dan in 2007. In de periode 2004-2008 zijn de uitgaven aan zorg steeds harder gaan groeien. Aan ziekenhuiszorg en specialistenpraktijken is 7,1 procent meer uitgegeven dan in 2007, terwijl de uitgaven aan via apotheken verstrekte geneesmiddelen met 1,4 procent zijn toegenomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Door een toenemend aantal banen en de oplopende stijging van de lonen namen de loonkosten van de zorginstellingen in 2008 verder toe. Daarnaast was er sprake van uitbreidingen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (tandheelkundige zorg, geneesmiddelen, kraamzorg en ambulancevervoer).

De uitgaven aan ziekenhuiszorg en specialistenpraktijken zijn in 2008 met 7,1 procent gestegen ten opzichte van 2007. De uitbreiding van het deel van de ziekenhuiszorg waarover vrij onderhandeld kan worden tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, het zogenoemde DBC-B segment, en de afschaffing van de vaste vergoeding voor medisch specialisten, de zogenoemde lumpsum, lijken te hebben geleid tot een toename van het aantal geleverde zorgdiensten.

De uitgaven aan huisartsenpraktijken en paramedische en verloskundigenpraktijken zijn in 2008 met respectievelijk 1,5 en 4,4 procent gestegen. Bij de tandartsenpraktijken was sprake van een toename van de uitgaven met 9,6 procent. Deze toename is mede het gevolg van het optrekken van de leeftijdsgrens voor het periodiek onderzoek in het basispakket, naar 21 in plaats van 18 jaar.

De uitgaven aan via apotheken verstrekte geneesmiddelen zijn met 1,4 procent toegenomen. In 2007 was de stijging nog 7,5 procent. Enerzijds is sprake van een toenemend gebruik van dure geneesmiddelen en is het basispakket uitgebreid met de anticonceptiepil voor alle vrouwen, anderzijds heeft het zogenaamde preferentiebeleid van de zorgverzekeraars geleid tot een sterke prijsdaling van generieke geneesmiddelen, medicijnen waarvan het patent is verlopen. Het preferentiebeleid houdt in dat een zorgverzekeraar binnen een groep van onderling vergelijkbare geneesmiddelen een voorkeursmiddel aanwijst. Meestal is dat het goedkoopste geneesmiddel in die groep.                                                                                                              

De uitgaven aan leveranciers van hulpmiddelen zijn met 11,0 procent gestegen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een sterke groei in de bestedingen aan brillen in 2008.

De uitgaven aan gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg zijn in 2008 gestegen met respectievelijk 9,0 en 11,6 procent. Het cijfer over de geestelijke gezondheidszorg is door de invoering van een nieuwe financieringssystematiek met extra onzekerheden omgeven. Aan ouderenzorg is ruim 5 procent meer besteed.

Het aandeel van de zorguitgaven in het BBP is in 2008 licht gestegen tot 13,3 procent. In 2007 was dit nog 13,1 procent. In de periode 1998-2003 steeg dit aandeel van 11,3 naar 13,3 procent. Sindsdien ligt dit percentage op ruim 13 procent.

In 2008 bedroegen de uitgaven per hoofd van de bevolking 4809 euro, tegen 4545 euro in 2007.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.